Oficjalny serwis
Gminy Stawiguda

Informacje o Gminie

Referaty

Sołectwa

Pomoc społeczna

Oświata

Ochotnicza Straż Pożarna

Akty prawne

Przekaż 1%

Psie adopcje

Cyfryzacja

Wybory Prezydenckie 2015

Referendum 2015

Wybory do Sejmu i Senatu 2015

Projekty zrealizowane


PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

kapital_ludzki_512

1. Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Tytuł projektu: Zrealizuj Siebie aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Stawiguda

Okres realizacji: 01.01.2011 do 31.12.2011

Nazwa projektodawcy: Gmina Stawiguda / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie

 

2. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Tytuł projektu: Lepszy start w przyszłość

Okres realizacji: 01.09.2010 do 30.06.2011

Nazwa projektodawcy: Gmina Stawiguda / Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stawigudzie

 

3. Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia

Poddziałanie 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia

Tytuł projektu: "Za rękę z Einsteinem - edycja II"

Okres realizacji: 01.09.2008 do 30.06.2012

Jednostka realizująca: Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 

4. Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji państwowej

Tytuł projektu: "Sprawne samorządy Warmii i Mazur"

Okres realizacji: 04.04.2011 do 29.03.2013

Wartość projektu: 1 464 548,86 zł

Osoba prowadząca: Iwona Korwek

 

5. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie:9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Tytuł projektu: Indywidualizacja jako podstawa pracy w klasach I – III

Liczba uczestników: 55 uczniów

Okres realizacji: od 02.01.2012 do 28.06.2013

Cel główny projektu:  wyrównywanie szans edukacyjnych 55 uczniów (26 dziewczynek i 29 chłopców) klas I- III SP w Rusi oraz doposażenie bazy dydaktycznej obydwu szkół podstawowych Gminy Stawiguda poprzez indywidualizację procesu nauczania w roku szkolnym  2011/2012


Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013

rpo_wim

1. Oś priorytetowa nr 7 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Działanie 7.1. Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Tytuł projektu: Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego  dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko - Mazurskim

Lider projektu: Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego

Projekt zakłada utworzenie około 400 nowych publicznych punktów dostępu do internetu (tzw. PIAP-ów). Celem projektu jest m.in. rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci punktów publicznego dostępu do Internetu, głównie na obszarach wiejskich i w małych miastach. Obecni na konferencji przedstawiciele samorządów otrzymają istotne informacje dotyczące warunków przystąpienia oraz zaproszenie do wzięcia udziału wprojekcie.

Celem strategicznym przedsięwzięcia jest stworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego, a poprzez to: wzrost poziomu zatrudnienia na obszarach objętych projektem, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej oraz podniesienie jakości życia mieszkańców.

 

2. Oś priorytetowa 5 - Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna"

Działanie 5.2 - „Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi lokalnemu”

Poddziałanie 5.2.1 - „Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny”

Tytuł projektu: Przebudowa drogi gminnej dla rozwoju stref  przedsiębiorczości – etap I.

Przyznana pomoc/dotacja: 829 760,24 zł

Osoba prowadząca: Irena Derdoń


Gmina Stawiguda informuje, że realizacja zadania pn.

 „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiguda”

jest dotowana na podstawie umowy nr 00161/13/14112/OZ-LZ/D z dnia 05.06.2013r.

zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Kwota dofinansowania objęła do 100% kosztów kwalifikowanych tj. demontażu, zabezpieczenia pokryć dachowych zawierających azbest oraz ich transport i unieszkodliwienie poprzez składowanie na składowisku, w tym do 50% ze środków udostępnionych przez Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz do 35% ze środków udostępnionych przez Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, nieprzekraczająca 680zł za 1 tonę unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.


Aktywna Wieś Warmii Mazur i Powiśla

Tytuł projektu: Utworzenie placu zabaw we wsi Gągławki

Przyznana pomoc/dotacja: 8000 zł

Osoba prowadząca: Radosław Ratajczyk


PROGRAM "EUROPA DLA OBYWATELI"

 

program_europa_dla_obywateli_512

Działanie 1. Aktywni obywatele dla Europy

Poddziałanie 1.2. Sieci miast partnerskich

Tytuł projektu: Długoterminowa współpraca partnerska kluczem do sukcesu rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej"

Okres realizacji: 03.2011 do 12.2012

Przyznana pomoc/dotacja: 65 518,40 EUR

Osoba prowadząca: Iwona Korwek


Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

prow_2007_2013_512_01

1. Działanie - Odnowa i rozwój wsi

Tytuł projektu: Moje boisko Orlik 2012

Przyznana pomoc/dotacja: 500 000,00 zł

Osoba prowadząca: IrenaDerdoń

 

2. Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.

Działanie 321 - Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej

Tytuł projektu: Ochrona Jeziora Plusznego poprzez rozwiązanie problemów gospodarki wodnościekowej w miejscowości Pluski.

Przyznana pomoc/dotacja: 888 714,00 zł

Osoba prowadząca: IrenaDerdoń

 

3. Działanie 413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Tytuł projektu: Zagospodarowanie terenu nad brzegiem Jeziora Wulpińskiego w Majdach

Wartość projektu: 94 124,82 zł

Przyznana pomoc/dotacja: 61 219,00 zł

Osoba prowadząca: Irena Derdoń

 

4. Działanie 413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Tytuł projektu: Budowa boiska do piłki siatkowej w Gągławkach

Wartość projektu: 43 113,19 zł

Przyznana pomoc/dotacja: 28 041,00 zł

Osoba prowadząca: Irena Derdoń

 

5. Działanie 413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Tytuł projektu: Budowa placu zabaw w Stawigudzie

Wartość projektu: 146 601,38 zł

Przyznana pomoc/dotacja 95 350,00 zł

Osoba prowadząca: Irena Derdoń

 

6. Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie 3.2.1 - Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej

Tytuł projektu: "Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno – ściekowej w gminie Stawiguda"

Przyznana pomoc/dotacja: 965 789,00 zł

Osoba prowadząca: Irena Derdoń

 

prow_2007_2013_512_05

lgd_poludniowa_512

 

 

7. Działanie 413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Tytuł projektu: Urządzenie miejsca rekreacji gminy Stawiguda poprzez utworzenie kąpieliska nad Jeziorem Pluszne w miejscowości Pluski.

Przyznana pomoc/dotacja: 62 666,00 zł

Osoba prowadząca: Irena Derdoń

 

8. Działanie 413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Tytuł projektu: Przebudowa chodnika przy ul. Olsztyńskiej w Stawigudzie.

Przyznana pomoc/dotacja 132 460,00 zł

Osoba prowadząca: Irena Derdoń 

 

9. Działanie 413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Tytuł projektu: Budowa placów zabaw na terenie gminy Stawiguda w miejscowościach: Bartąg, Bartążek, Dorotowo, Gryźliny, Majdy, Miodówko, Ruś, Tomaszkowo, i Wymój.

Przyznana pomoc/dotacja: 366 624,00 zł

Osoba prowadząca: Irena Derdoń

 

10. Działanie 413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Tytuł projektu: Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gryźlinach.

Przyznana pomoc/dotacja: 330 996,00 zł

Osoba prowadząca: Irena Derdoń 

 

11. Działanie 413 - Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów.

Tytuł projektu: Wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką w Gryźlinach

Przyznana pomoc/dotacja: 25 000,00 zł

Osoba prowadząca: Irena Derdoń.


Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

nppdk_01

1. Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie Gminy   Stawiguda(drogi w Tomaszkowie: ul. Wodnika, Bartągu: droga Zydlungi i na nieruchomość nr 619 i Stawigudzie: ul. Piaskowa, Dobra, Perłowa,  Różana, Łąkowa, Jaśminowa, Warszawska i Przemysłowa)

Przyznana pomoc/dotacja: 3 300 000,00 zł

Osoba prowadząca: Irena Derdoń

 

2. Tytuł projektu: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg na terenie Gminy Stawiguda (droga w Gryźlinach  i Stawigudzie: ul. Świerkowa, Ogrodowa, Kwiatowa, Sadowa i Makowa) poprzez ich przebudowę.

Przyznana pomoc/dotacja: 999 655,91 zł

Osoba prowadząca: Irena Derdoń


Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla

1. Działanie II - Aktywizacja mieszkańców wsi.

Tytuł projektu: "BABY  I CHŁOPY PĘDEM DO EUROPY- TURNIEJ WSI"

Osoba prowadząca: Witold Lubowiecki

 

2. Tytuł projektu: "ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM REKREACYJNO - INTEGRACYJNEGO WSI GRYŹLINY"

Osoba prowadząca: Iwona Korwek


Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

 

Działanie B: współpraca międzyregionalna - Transfer wiedzy z regionów bardziej do mniej rozwiniętych

Tytuł projektu: "Ekoturystyka - szansa czy zagrożenie. Wpływ systemów komunikacji na rozwój ekoturystyki w oparciu o doświadczenia państw europejskich".

Przyznana pomoc/dotacja: 22 045,55 EUR

Osoba prowadząca: Iwona Korwek

 granty_potrojne_512


WSTECZ

Multimedia

Elektroniczny Urząd Podawczy

System Informacji Przestrzennej

Punkty adresowe Gminy Stawiguda

Poradnik interesanta

Strategie, dokumenty

Projekty unijne i krajowe

Kultura i sport

Baza noclegowa

Galerie z imprez

Galerie zdjęć gminy

Gmina Stawiguda, 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, tel. 89 512-64-75, fax 89 512-69-10

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo
Strony Internetowe Olsztyn