Oficjalny serwis
Gminy Stawiguda

Informacje o Gminie

Referaty

Sołectwa

Pomoc społeczna

Oświata

Ochotnicza Straż Pożarna

Akty prawne

Przekaż 1%

Psie adopcje

Cyfryzacja

Wybory Prezydenckie 2015

Referendum 2015

Wybory do Sejmu i Senatu 2015

LGD Stowarzyszenie "Południowa Warmia"

lgd_poludniowa_512_01

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Południowa Warmia" obejmuje swoim zasięgiem 6 gmin położonych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na terenie południowej i wschodniej części powiatu olsztyńskiego, a są to: Gmina Stawiguda, Gmina Olsztynek, Gmina Purda, Gmina Barczewo, Gmina Biskupiec, Gmina Kolno. Obszar ten jest spójny terytorialnie, łączą go tradycje historyczne, kulturowe i przyrodnicze oraz pomysł na rozwój i chęć współpracy. Tereny wiejskie tego obszaru zajmują powierzchnię 1683 km2, co stanowi 98,94%. Charakteryzują się czystym środowiskiem, dużą ilością mało zanieczyszczonych lasów i jezior. Miasta zajmują powierzchnię 18 km2, co stanowi 1,06%, a ich charakterystyczne walory to zachowany układ urbanistyczny, niepowtarzalny charakter i klimat "małych miasteczek", wyjątkowo silne więzi międzyludzkie i zachowany "duch czasu".

12 czerwca 2009 roku została podpisana umowa o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na kwotę 9 653 744,00 zł.

Głównymi celami LGD Południowa Warmia są działania stymulujące zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawa ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także aktywizacja oraz współpraca lokalnych środowisk oraz działanie na rzecz poprawy stanu infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania turystyki wiejskiej.

 

RODZAJE OPERACJI MOŻLIWE DO DOFINANSOWANIA W RAMACH WDRAŻANIA LSR

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej To działania skierowane dla rolników i domowników. W ramach tego działania można składać wnioski na działania nie rolnicze, których prowadzenie związane jest z gospodarstwem. Wnioskowana wysokość pomocy nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw To działania skierowane do osób chcących lub prowadzących działalność gospodarczą. W ramach tego działania można składać wnioski na inwestycje związane z tworzeniem lub rozwojem mikrobrzedsiębiorstw. Wnioskowana wysokość pomocy od 100 000 zł do 300 000 zł.

Odnowa i rozwój wsi To działania skierowane do jest, organizacji pozarządowych o statusie OPP, Kościołów i związków wyznaniowych. W ramach tego działania można dofinansować projekty inwestycyjne dotyczące między innymi: budowy, remontów, modernizacji infrastruktury publicznej, służącej zachowaniu i kultywowaniu tradycji, obyczajów, pielęgnowaniu dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, historii, tworzeniu zaplecza do społecznego i gospodarczego rozwoju wsi. Wysokość wnioskowanej kwoty wynosi co najmniej 25 000 zł

Małe projekty To działania skierowane do osób fizycznych, organizacji pozarządowych posiadających KRS oraz jst. W ramach tego działania można sfinansować inicjatywy wykorzystujące lokalne zasoby, a zwłaszcza wartości przyrodnicze i kulturowe obszaru. Wnioskowana wysokość pomocy nie przekracza kwoty 25 000 zł, całkowity planowany koszt operacji wynosi co najmniej 4 500 zł, ale nie więcej niż 100 000 zł.

 

 lgd


WSTECZ

Multimedia

Elektroniczny Urząd Podawczy

System Informacji Przestrzennej

Punkty adresowe Gminy Stawiguda

Poradnik interesanta

Strategie, dokumenty

Projekty unijne i krajowe

Kultura i sport

Baza noclegowa

Galerie z imprez

Galerie zdjęć gminy

Gmina Stawiguda, 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, tel. 89 512-64-75, fax 89 512-69-10

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo
Strony Internetowe Olsztyn