Oficjalny serwis
Gminy Stawiguda

Informacje o Gminie

Referaty

Sołectwa

Pomoc społeczna

Oświata

Ochotnicza Straż Pożarna

Akty prawne

Przekaż 1%

Psie adopcje

Cyfryzacja

Wybory Prezydenckie 2015

Referendum 2015

Wybory do Sejmu i Senatu 2015

Alarmowanie ostrzeganie

 


Telefony, alarmy i sygnały alarmowe, definicje, schematy działania, systemy związane z ochroną ludności .


ŁĄCZNOŚĆ ALARMOWA

997

 Policja

 
998  Straż Pożarna  

999  Pogotowie Ratunkowe  

112  Europejski numer alarmowy www.112.gov.pl

(89) 5228 112
603 777 858

 Centrum Zarządzania Kryzysowego
 Miasta Olsztyn
i Powiatu Olsztyńskiego
całodobowo

991  Pogotowie Energetyczne Zgłoś awarię

992  Pogotowie Gazowe Gdy ulatnia się gaz
Kanał 9
(ratunkowy)

 CB Radio
 Wszystkie służby na hasło "RATUNEK"
 pierwszeństwo rozmów na wszystkich kanałach

 
Kanał 19
(drogowy)

 CB radio
 Informacja o stanie dróg i aktualnej sytuacji na drodze

 

601 100 100

 Numer ratunkowy nad wodą
 Telefon alarmowy Wodnego
 Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
Multimedia
MOPR
601 100 300  Numer ratunkowy w górach
 Telefon alarmowy Górskiego
Ochotniczego
 Pogotowia Ratunkowego

 
Info

Antyterroryzm

 Ogólnodostępny numer ratunkowy

112

Antyterroryzm
Poradniki
ONZ wobec terroryzmu

Stopnie alarmowe

 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

(22) 585 79 10

 Policja

 997

 Straż Pożarna

 998

 Pogotowie Ratunkowe

 999

 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

(22) 601 58 35

 Centrum Antyterrorystyczne

cat@abw.gov.pl

ul. Rakowiecka 2A
00-950 Warszawa

Zarządzenie PRM 74; przykład wprowadzenia I stopnia alarmowego „ALFA”.


Zdarzenia radiacyjne

Telefony

22 19 430 / 22 621 02 56

Całodobowe zgłaszanie
zdarzeń radiacyjnych

kom.

763 920 151

Fax

22 0695 98 55 / 22 621 02 63

E-mail

cezar@paa.gov.pl

Rozkład dawki promieniowania gama w Polsce

Więcej: http://www.paa.gov.pl/


Policja


Posterunek Policji w Stawigudzie
ul. Warszawska 7 11-034 Stawiguda

tel/fax. 89 512 62 00 godz. 7:30-15:30
tel. 89 522 36 80 godz. 7:30-15:30
tel. 89 522 02 80; 997 lub 112 (całodobowo)

Kierownik
posterunku

mł. asp. Dariusz Kamiński
tel. kom. 601-999-574

Dzielnicowi

asp. Zbigniew Satława
tel. kom. 697-880-123
asp. Dariusz Chmielewski
tel. kom. 697 880 124

sierż. Izabela Masiuk
tel. kom. 697-880-145

Ochotnicza

Straż Pożarna

Gminny Komendant OSP
Łukasz Matysiak
tel. kom. 506-149-598


SŁOWNIK WYBRANYCH DEFINICJI

Alarm – sygnał z dowolnego źródła informujący, że zostało wykryte skażenie lub że wystąpiła sytuacja kryzysowa , które zmieniały się na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny.

Alarmowanie – działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i do ludności na danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub sytuacji kryzysowej, które zaistniały się na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny.

Obserwacja  – prowadzenie działań, w określonych geograficznie punktach lub obszarach, mających na celu wykrycie źródła skażenia lub ogniska zakażenia, miejsc uwolnienia do środowiska materiałów powodujących skażenie lub stwierdzenie zmian stopnia tego skażenia, jak też czasu jego powstania;

Ostrzeganie – działania mające na celu przekazanie komunikatów i informacji uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach i zlecających podjęcie działań zabezpieczających i obronnych oraz instruujące o sposobach wykonania takich działań.

Powiadomienie – przekazanie przy pomocy wszelkich dostępnych środków, określonych informacji mających na celu zaalarmowanie właściwych władz i ludności o możliwości wystąpienia zagrożenia, o jego wystąpieniu lub ustąpieniu oraz przekazanie informacji dotyczących sposobu postępowania w danym przypadku.

Skażenie – zanieczyszczenie środowiska, w szczególności gruntu, wody, powietrza, żywności, pasz oraz powierzchni ciała ludzi lub zwierząt niebezpiecznymi substancjami  i mieszaninami chemicznymi, materiałami promieniotwórczymi lub zakaźnymi czynnikami biologicznymi, niezależnie od czasu ich oddziaływania.

Zakażenie – skutki skażenia ludzi, zwierząt lub roślin zakaźnymi czynnikami biologicznymi.


Więcej: Źródło - RRM z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadomień o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach  Dz. U. 2013 nr 0 poz 96.Do pobrania: sygnały alarmoweŁĄCZNOŚĆ ALARMOWA-RATUNKOWA
 

ZASADY WZYWANIA POMOCY

ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI

 1. Określ dokładnie miejsce zdarzenia

     przedstaw się i podaj:

 • swój numer telefonu
 • numer i odcinek drogi
 • najbliższe skrzyżowanie
 • nazwę ulicy
 • numer budynku/piętro
 • numer mieszkania
 • charakterystyczne szczegóły otoczenia

 TELEFON
  numer ratunkowy 999 lub 112

 2. Opisz zdarzenie:

 • rodzaj zdarzenia/wypadku
 • liczbę osób poszkodowanych
 • stan poszkodowanych
 • możliwe dalsze skutki zagrożenia

 TELEFON KOMÓRKOWY
 numer ratunkowy 112

 3. Oceń stan osoby poszkodowanej:

 • przypuszczalny wiek
 • płeć
 • stan przytomności
 • oddech
 • tętno (akcja serca)
 • krwawienia
 • złamania
 • inne urazy

 CB RADIO
 kanał 9 ratunkowy

 RADIOTELEFON
 Policja, Służby ratownicze

 4. Wysłuchaj uważnie przekazanych instrukcji

 CENTRUM ZARZĄDZANIA
 KRYZYSOWEGO
 MIASTA OLSZTYNA I POWIATU
 OLSZTYŃSKIEGO

  telefon      (89) 5228 112
 komórka    603 777 858

NIGDY NIE ODKŁADAJ SŁUCHAWKI JAKO PIERWSZY

 


 OBOWIĄZEK POWIADAMIANIA O ZAGROŻENIACH

 

 

Art 4. [Obowiązek niezwłocznego powiadomienia podmiotów powołanych do niesienia pomocy]

Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Art. 9. [Obowiązek powiadomienia o pożarze]

Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję bądź wójta albo sołtysa.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Art. 162. [Nieudzielenie pomocy]

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 221. [Niezawiadomienie o wypadku]

Kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie właściwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporządza lub nie przedstawia wymaganej dokumentacji, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolności.

Art. 224a. [Fałszywy alarm]

Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny


Data aktualizacji: 21.10.2015 r.


WSTECZ

Multimedia

Elektroniczny Urząd Podawczy

System Informacji Przestrzennej

Punkty adresowe Gminy Stawiguda

Poradnik interesanta

Strategie, dokumenty

Projekty unijne i krajowe

Kultura i sport

Baza noclegowa

Galerie z imprez

Galerie zdjęć gminy

Gmina Stawiguda, 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, tel. 89 512-64-75, fax 89 512-69-10

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo
Strony Internetowe Olsztyn