Oficjalny serwis
Gminy Stawiguda

Informacje o Gminie

Referaty

Sołectwa

Pomoc społeczna

Oświata

Ochotnicza Straż Pożarna

Akty prawne

Przekaż 1%

Psie adopcje

Cyfryzacja

Wybory Prezydenckie 2015

Referendum 2015

Wybory do Sejmu i Senatu 2015

Odpady komunalne (informacje, wzory druków)


Wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można złożyć w Referacie Podatków i Opłat  pok. 5 Urzędu Gminy w Stawigudzie ul. Olsztyńska 10 przesłać w formie tradycyjnej przez pocztę  lub w formie elektronicznej za pomocą skrzynki podawczej ePUAP

Pliki do pobrania

Data dodania: 01.07.2015


Informacja

Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Urząd Gminy  informuję, że na podstawie art. 6j ust. 3b i ust. 3c o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz. 87) Rada Gminy w Stawigudzie Uchwałą nr VII/49/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r.  ustaliła  ryczałtowa stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno -  wypoczynkowe  jedynie przez część roku. 

Załącznik:

 


Jak segregować odpady?

ULOTKA


Jak płacić za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Stawiguda?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika ze złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji.
Od 1 lipca 2013 r. właściciel nieruchomości zobowiązany jest wpłacać obliczoną w deklaracji opłatę - bez wezwania - na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stawiguda:

Bank Spółdzielczy w Olsztynku
12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

Opłat należy dokonywać miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca. Pierwsza płatność do 10 lipca 2013 r.
UWAGA! Do właścicieli nieruchomości nie będą wysyłane informacje o wysokości opłat za odpady
Osoby i podmioty, które nie złożyły w terminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prosimy o dopełnienie tego obowiązku. W przypadku nie złożenia deklaracji zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.


Zasady odbioru śmieci

Każdy z nas wytwarza śmieci i dlatego każdy z nas będzie płacił gminie za ich wywóz. Zmiany są konieczne, żeby zlikwidować dzikie wysypiska, palenie odpadami w piecach domowych i stworzyć prawdziwy system segregacji śmieci oraz odzyskiwania cennych surowców.

Wywozem Twoich śmieci zajmie się firma wybrana przez gminę
Zgodnie z nowymi zasadami gmina stanie się właścicielem odpadów wytwarzanych na jej terenie i będzie musiała zapewnić ich odbiór i zagospodarowanie. Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym, pamiętaj aby na czas rozwiązać umowę z firmą, która dotychczas odbierała śmieci z Twojej nieruchomości.

Co zyskasz?

Więcej informacji dotyczących nowego systemu odbioru odpadów komunalnych oraz wszystkiego co z nim związane znajduje się na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska

naszesmieci.mos.gov.pl


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY STAWIGUDA

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z tym od 1 lipca 2013 roku zmieni się całkowicie system odbioru śmieci. Nowe przepisy zakładają,  że gminy przejmą cały proces usuwania śmieci z  prywatnych posesji oraz innych instytucji. Po zmianach w nowym roku firmę, która będzie odbierać i przetwarzać śmieci wybierze Gmina w drodze przetargu.

W związku z tym do dnia 1 lipca 2013 r. należy rozwiązać umowę na odbiór odpadów komunalnych z dotychczasowym odbiorcą odpadów (zależnie od zapisu w umowie, np. w marcu, jeśli termin wypowiedzenia wynosi 3 miesiące).

W gminie Stawiguda systemem gospodarowania odpadami będą objęte nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe. Jedna firma wywozi śmieci z terenu całej gminy Stawiguda, umowę z nią podpisuje Gmina, a mieszkańcy płacą opłatę śmieciową na konto Gminy. Opłata za wywóz nieczystości jest ustalona od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, opłata za osobę (nieruchomość zamieszkała) selektywnie zbierającą odpady komunalne wyniesie 8 zł miesięcznie, a 14 zł zapłaci osoba, która te odpady zmiesza.

Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady, zapłacą za pojemnik 120 litrowy odpadów zbieranych w sposób selektywny 24 zł, opłata za pojemnik odpadów zmieszanych wyniesie 34 zł.

W związku z obowiązkiem uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do wypełnienia i złożenia deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, do 10-tego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy urzędu w Banku Spółdzielczym w Olsztynku Nr: 12 8823 0007 2001 0100 1973 0004.

Śmieci wielkogabarytowe, RTV i AGD odbierane będą w terminach ustalonych przez Gminę, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 

Nowy system kładzie duży nacisk na selektywną zbiórkę odpadów. Jeżeli mieszkaniec będzie segregował śmieci, opłata będzie niższa. Gmina zorganizuje selektywne zbieranie odpadów takich jak: szkło, papier, tworzywa sztuczne. Każdy rodzaj odpadów będzie zbierany w ilości do 120 litrów na miesiąc na osobę.


Do pobrania:

 1. Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Uchwały Rady Gminy Stawiguda:

 1. Uchwała nr XXII/159/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiguda.
 2. Uchwała nr XXII/160/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 3. Uchwała nr XXII/161/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz stawki opłat za pojemnik.
 4. Uchwała nr XXII/162/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Uchwała nr XXII/163/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 6. Uchwała nr XXII/164/2012 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 7. Uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 8. Uchwała nr VII/49/2015Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 9. Uchwała Rady Gminy Stawiguda z dnia 25 czerwca 2015r. Nr VIII/73/2015 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
   

WSTECZ

Multimedia

Elektroniczny Urząd Podawczy

System Informacji Przestrzennej

Punkty adresowe Gminy Stawiguda

Poradnik interesanta

Strategie, dokumenty

Projekty unijne i krajowe

Kultura i sport

Baza noclegowa

Galerie z imprez

Galerie zdjęć gminy

Gmina Stawiguda, 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, tel. 89 512-64-75, fax 89 512-69-10

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo
Strony Internetowe Olsztyn