Oficjalny serwis
Gminy Stawiguda

Informacje o Gminie

Referaty

Sołectwa

Pomoc społeczna

Oświata

Ochotnicza Straż Pożarna

Akty prawne

Przekaż 1%

Psie adopcje

Cyfryzacja

Wybory Prezydenckie 2015

Referendum 2015

Wybory do Sejmu i Senatu 2015

Ochrony Środowiska i Promocji

Dostęp do informacji o środowisku

http://www.stawiguda.sios.pl/


Referat Ochrony Środowiska i Promocji

Kierownik Referatu - Jerzy Raczyk

e-mail: promocja@stawiguda.pl
           ochrona-srodowiska@stawiguda.pl

Pracownicy:

Ochrona środowiska:

Monika Jabłońska – Inspektor,  tel.: 089 512 69 30
e-mail: jablonska@stawiguda.pl

Promocja:
Monika Grzymowicz –  Podinspektor,  tel.: 089 512 64 77
e-mail: grzymowicz@stawiguda.pl

Zadania Referatu Ochrony Środowiska i Promocji

 1. przygotowanie materiałów promocyjnych i informacji o Gminie,
 2. prowadzenie spraw informacyjnych urzędu, współpraca z mediami,
 3. prowadzenie współpracy z ośrodkami wczasowymi i podmiotami działającymi w sektorze turystyki,
 4. współudział w opracowaniu założeń polityki rozwoju gospodarczego, społecznego, i kulturalnego gminy,
 5. prowadzenie banku informacji o gminie w zakresie:
  • tworzenia informacji turystycznej, organizacja biura informacji turystycznej,
  • opracowywanie projektów folderów turystycznych  i gospodarczych,
  • opracowywanie informacji przeznaczonych do środków masowego przekazu,
 6. inicjowanie działań służących rozwojowi Gminy poprzez nawiązywanie kontaktów z zagranicą,
 7. organizowanie i merytoryczna obsługa spotkań organów gminy z podmiotami zagranicznymi,
 8. gromadzenie, aktualizacja oraz przekazywanie zainteresowanym podmiotom informacji o programach pomocowych,
 9. inspirowanie i udział w realizacji programów pomocowych,
 10. sporządzanie sprawozdań i informacji z wykorzystania środków pomocowych,
 11. koordynacja działań w zakresie współpracy,
 12. opracowywanie informacji o zewnętrznych źródłach finansowania inwestycji komunalnych oraz instytucjach i organizacjach pozarządowych działających w tym zakresie,
 13. uczestniczenie w programach pomocowych oraz przygotowanie stosownej dokumentacji i wniosków na pozyskiwanie środków finansowych z programów pomocowych Unii Europejskiej z organizacjami pozarządowymi poprzez:
  • wnioskowanie o wydzielenie w budżecie zadań publicznych do realizacji przez organizacje poza rządowe,
  • ogłoszenie konkursów na realizację wydzielonych zadań,
  • informowanie organizacji pozarządowych o możliwościach składania wniosków o środki finansowe do różnych Fundacji, Stowarzyszeń i jednostek dysponujących tymi środkami,
  • pomoc w sporządzeniu wniosku,
  • rozliczenie wykonywanych zadań przez organizacje pozarządowe finansowane z budżetu Gminy,
 14. prowadzenie ewidencji pól namiotowych i obiektów turystycznych,
 15. kompletowanie dokumentacji dotyczącej przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń,
 16. realizacja zadań w zakresie integracji europejskiej,
 17. udział w organizacji imprez o charakterze kulturalno- gospodarczym we współpracy z jednostkami kulturalnymi, oświatowymi, sportowymi i społecznymi,
 18. współpraca z jednostkami oraz organizacjami gminnymi i ponad gminnymi w zakresie wymiany informacji gospodarczych, kulturalnych i społecznych,
 19. realizowanie form konkursowych ogłoszonych przez Wójta w zakresie działań promujących inicjatywy lokalne,
 20. obsługa poczty elektronicznej i aktualizacja stron internetowych Gminy,
 21. prowadzenie ewidencji klubów sportowych,
 22. prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury,
 23. sprawowanie nadzoru nad obiektami sportowymi będącymi własnością Gminy,
 24. współudział w organizacji gminnych imprez sportowych,
 25. nadzór nad Miejscami Pamięci Narodowej i konserwacją cmentarzy wojennych,
 26. prowadzenie spraw zawiązanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
 27. prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej oraz wykonywania kontroli w tym zakresie,
 28. prowadzenie zadań związanych z gospodarką odpadami,
 29. wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie gospodarki odpadami,
 30. współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej
 31. współdziałanie z kołami łowiectwa i ochrony zwierzyny
 32. współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji pojawienia się chorób, szkodników, chwastów w uprawach i nasadzeniach oraz nadzór nad ich zwalczaniem.

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania dotyczące spraw związanych z Ochroną Środowiska znajdują się w Poradniku interesanta LINK

Informacje dotyczące nowego systemu odbioru odpadów znajdują się tu LINK


WSTECZ

Multimedia

Elektroniczny Urząd Podawczy

System Informacji Przestrzennej

Punkty adresowe Gminy Stawiguda

Poradnik interesanta

Strategie, dokumenty

Projekty unijne i krajowe

Kultura i sport

Baza noclegowa

Galerie z imprez

Galerie zdjęć gminy

Gmina Stawiguda, 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, tel. 89 512-64-75, fax 89 512-69-10

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo
Strony Internetowe Olsztyn