Oficjalny serwis
Gminy Stawiguda

Informacje o Gminie

Referaty

Sołectwa

Pomoc społeczna

Oświata

Ochotnicza Straż Pożarna

Akty prawne

Przekaż 1%

Psie adopcje

Cyfryzacja

Wybory Prezydenckie 2015

Referendum 2015

Wybory do Sejmu i Senatu 2015

Świadczenia

Stypendia szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie informuje, iż w terminie od dnia 1 sierpnia 2015 roku do dnia 15 września 2015 roku przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stawiguda. Wnioski o stypendium szkolne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stawigudzie, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda.

Data dodania: 31.07.2015


Informacja o karcie dużej rodziny

Data dodania: 31.07.2015


Informacja dotycząca dotycząca funduszu alimentacyjnego

Data dodania: 31.07.2015


Informacja dotycząca świadczeń rodzinnych

Wnioski i załączniki.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wypłatę świadczenia.

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej, a także osób, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1965 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Do wniosku o świadczenia rodzinne należy dołączyć:

 1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie;

 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;

 3. orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy przyznanie świadczenia uzależnione jest od niepełnosprawności;

 4. oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej, potwierdzające fakt kontynuowania przez dziecko nauki, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;

 5. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

  • zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

  • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

  • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu;

  • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne;

  • oświadczenie lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok,

  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

  • kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,

 6. kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się;

 7. kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy albo ochrony uzupełniającej;

 8. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

 9. oświadczenie lub zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony, a także zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, w przypadku ubiegania się o dodatek z tego tytułu;

 10. oświadczenie lub zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Pliki do pobrania:

 

Kryteria świadczeń

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):

Prawo do świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z w/ w okoliczności.
W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Kryterium dochodowym dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nie przekraczający kwoty 477 zł, natomiast dla osoby w rodzinie - kwota 351 zł (art. 8 ustawy). Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć kwoty uprawniające do zasiłków okresowego i celowego.
Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń (art. 13 ustawy o pomocy społecznej).

Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne:

Świadczenia pieniężne

a. Zasiłek stały

Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

W przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
W przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. Świadczenie to jest zadaniem zleconym gminie, finansowanym z budżetu państwa.

b. Zasiłek okresowy

Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy ustala się:

W przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;
W przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

W 2006 r. i 2007 r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Wypłata zasiłku jest zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa przez najbliższe 3 lata.

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41 ustawy o pomocy społecznej).

c. Zasiłki celowe

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Specjalny zasiłek celowy

Jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41 ustawy o pomocy społecznej).

d. Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie

Świadczenie fakultatywne, przysługujące na mocy art. 43 ustawy o pomocy społecznej - może być przyznawane:

W formie pieniężnej - w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki. Pożyczka może być umorzona w całości lub w części, jeżeli przyczyni się do szybszego osiągnięcia celów pomocy społecznej.

W formie rzeczowej - polega na udostępnieniu maszyn i narzędzi pracy stwarzających możliwość zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających niepełnosprawnym pracę. Przedmioty te i urządzenia są udostępniane na podstawie umowy użyczenia.

Świadczenia niepieniężne

a. Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.
Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie (np. ośrodki interwencji kryzysowej, hostele).
Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przyznawana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

b. Sprawienie pogrzebu

Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

c. Poradnictwo i pomoc instytucjonalna

Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego. Pracownicy socjalni udzielają również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, pracownicy socjalni czynią starania o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej tj. placówce pobytu stałego zapewniającej całodobową opiekę.
Niezależnie od kryterium dochodowego osobom i rodzinom udzielana jest pomoc w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego i psychologicznego. Są to świadczenia fakultatywne.
Jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja, osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych (art. 50 ustawy o pomocy społecznej).
W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę osoba wymagająca opieki całodobowej może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej (art. 54 ustawy o pomocy społecznej).
W ramach systemu pomocy społecznej funkcjonują także placówki zapewniające środowiskową opiekę półstacjonarną. Są to ośrodki wsparcia, które zapewniają całodzienny pobyt, posiłki, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rekreacyjno - kulturalne, edukacyjne, rehabilitacyjne.

Świadczenia rodzinne

Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie informuje, że w przepisach o świadczeniach rodzinnych wprowadzone zostały następujące zmiany:

 1. Począwszy od 1 listopada 2009 r., okres zasiłkowy, na który ustala się prawo do zasiłku rodzinnego trwać będzie od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego, natomiast wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy przyjmowane będą od 1 września 2009 r.
  W przypadku zatem, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada, natomiast gdy wniosek ten wraz z dokumentami złożony zostanie w okresie od 1 października do 30 listopada ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych za miesiąc listopad nastąpi do 31 grudnia.
  Przypominamy, że niezależnie od powyższych terminów, tak jak dotychczas wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można składać na przestrzeni całego okresu zasiłkowego, a prawo do świadczeń ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.
  Jednocześnie informujemy, że w wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 17 października 
  2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, bieżący okres zasiłkowy (2008/2009), który rozpoczął się 1 września 2008 r., został przedłużony do 31 października 2009 r., co oznacza, że decyzje przyznające prawo do świadczeń rodzinnych wydane przed 1 stycznia r., na okres do 31 sierpnia 2009 r., zostaną przedłużone do 31.10.2009 r. (na mocy ustawy zmiana decyzji w sprawie wydłużenia okresu zasiłkowego następuje z urzędu i nie wymaga zgody strony).
 2. Od 1 listopada 2009 r., jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, tak zwane „becikowe”, jak również dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługiwać będzie, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, co będzie należało potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem lekarskim.
  Zatem po 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o ww. świadczenia, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną we wskazanym powyżej okresie.
  Z przepisów o świadczeniach rodzinnych wynika, że minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia, dlatego też w tym zakresie pełniejszych informacji udzielimy w późniejszym terminie.
  Podkreślamy, że wymóg ten nie dotyczy osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do świadczeń związanych z urodzenia dziecka przed 1 listopadem 2009 r.

Podstawa prawna:

Świadczenia rodzinne - wymagane dokumenty

Rodzaje dokumentów potrzebnych przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz pozostałe świadczenia.

Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny od 1 maja 2004 roku składają wniosek (wzór wniosku) o zasiłek rodzinny oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wraz z dokumentami dokumenty:

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego do wniosku dołącza się:

Osoby ubiegająca się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, do wniosku o zasiłek rodzinny dołączają:

Osoby ubiegająca się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, do wniosku o zasiłek rodzinny dołączają:

Osoby ubiegające się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, do wniosku o zasiłek rodzinny dołączają:

Osoby starające się o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego składają wniosek (wzór wniosku) z następującymi załącznikami:

Ubiegający się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego składają wniosek (wzór wniosku) oraz następujące załączniki:

Osoba ubiegająca się o ustalenie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka składa wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do tego zasiłku.

Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, wszczyna właściwy organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu. Do wniosku dołącza dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie lub potwierdzenie zamieszkania w miejscu pobytu.

W przypadku, gdy członek rodziny utracił dochód uzyskiwany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, powinien on dołączyć:

Kopię dokumentów może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

W przypadku zmiany liczby członków rodziny - urodzenie dziecka, usamodzielnienie dziecka, rozwód, śmierć itd. - należy fakt ten zgłosić organowi wypłacającemu zasiłek.

Zmiana ta wpływa na uprawnienia do świadczeń rodzinnych.

Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy - to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę, osobom o niskich dochodach, które mają tytuł prawny do lokalu. Dodatek ten ma umożliwić opłacenie czynszu oraz innych wydatków mieszkaniowych (opłaty dodatkowe, eksploatacyjne oraz niektóre koszty związane z zamieszkaniem w lokalu)

Warunki, które uprawniają do przyznania dodatku:

W razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby wielkość normatywnej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zwiększa się o 5 m 2. Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, która musi zamieszkiwać w oddzielnym pokoju, wielkość tę zwiększa się o 15 m 2. niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego.

Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego jest wydawana w ciągu miesiąca od momentu złożenia wniosku.

Jeśli zostanie stwierdzone, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy, zalega z należnością za mieszkanie, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się do czasu uregulowania zaległości. Jeśli nie nastąpi to w ciągu trzech miesięcy, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego zostaje wstrzymana. Można ponownie starać się o przyznanie dodatku dopiero po uregulowaniu wszystkich należności. Gdy zaległości zostaną uregulowane w ciągu tych trzech miesięcy, wypłaca się dodatek za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

Jeśli po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym okaże się, że zachodzi rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym, gmina ma prawo nie wypłacić dodatku uznając, że wnioskodawca jest w stanie płacić za mieszkanie z własnej kieszeni. Gmina nie wypłaci dodatku, gdy stwierdzi, że faktyczna liczba osób w gospodarstwie domowym jest niższa niż podana w deklaracji.

Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego należy przechowywać przez trzy lata od dnia wydania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

obrane wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzone przez administratora składa się w Zespole Pracy Socjalnej w rejonie swojego środowiska lokalnego.

Pliki do pobrania:

1. Wniosek(144.123 KB)
WNIOSEK O DODATEK MIESZKANIOWY

2. Oświadczenie majątkowe(114.355 KB)
Oświadczenie majątkowe do dodatku mieszkaniowego (pdf)

3. Ustawa(211.134 KB)
Ustawa o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych


WSTECZ

Multimedia

Elektroniczny Urząd Podawczy

System Informacji Przestrzennej

Punkty adresowe Gminy Stawiguda

Poradnik interesanta

Strategie, dokumenty

Projekty unijne i krajowe

Kultura i sport

Baza noclegowa

Galerie z imprez

Galerie zdjęć gminy

Gmina Stawiguda, 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, tel. 89 512-64-75, fax 89 512-69-10

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo
Strony Internetowe Olsztyn