Oficjalny serwis
Gminy Stawiguda

Informacje o Gminie

Referaty

Sołectwa

Pomoc społeczna

Oświata

Ochotnicza Straż Pożarna

Akty prawne

Przekaż 1%

Psie adopcje

Cyfryzacja

Wybory Prezydenckie 2015

Referendum 2015

Wybory do Sejmu i Senatu 2015

Podatki i opłaty

Kierownik Referatu - Lucyna Stemplińska

e-mail: podatki@stawiguda.pl

tel. (89) 512 69 43

Inspektor mgr inż. Anna Ziółkowska - tel. (89) 512 64 78  e-mail: ziolkowska@stawiguda.pl
Inspektor mgr inż. Anna Czajkowska - tel (89) 512 69 40  e-mail: czajkowska@stawiguda.pl
Inspektor mgr inż. Gabriela Skowasz - tel (89) 512 69 40  e-mail: skowasz@stawiguda.pl
Podinspektor mgr Magdalena Gesek - tel. (89) 512 64 78  e-mail: gesek@stawiguda.pl
Podinspektor Katarzyna Taradejna - tel. (89) 512 69 40  e-mail: taradejna@stawiguda.pl
Podinspektor mgr Elżbieta Sargalska - (89) 512 69 40 e-mail: sargalska@stawiguda.pl


Referat Podatków i Opłat

Zadania Referatu Podatków i Opłat

 1. prowadzenie spraw związanych z wymiarem podatków i opłat od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
 2. prowadzenie ewidencji podatników,
 3. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 4. windykacja należności podatkowych i opłat,
 5. prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym przepisami wewnętrznymi,
 6. przygotowanie projektów uchwał określających wysokość stawek podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych,
 7. udzielanie ulg ustawowych z tytułu nabycia gruntów i  inwestycyjnej w podatku rolnym,
 8. wydawanie zaświadczeń,
 9. wprowadzanie innych zwolnień i ulg niż w ustawie,
 10. wydawanie decyzji o przyznaniu zwolnienia lub ulgi,
 11. określenie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłat: targowej, miejscowej,
 12. zarządzenie poboru opłat: targowej, miejscowej,
 13. określenie inkasentów i ich wynagrodzeń,
 14. ewidencja przypisów i odpisów należności,
 15. sporządzanie sprawozdawczości w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 16. zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
 17. ustalanie opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości,
 18. pobór opłaty z tytułu wzrostu wartości,
 19. podpisywanie umów, naliczanie i windykacja należności za dostarczoną wodę i odebrane ścieki,
 20. prowadzenie rachunkowości, windykacji i egzekucji należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 21. kontrola podatkowa, w tym:

Numer rachunku bankowego

Wpłaty za:

należy uiszczać na konto bankowe:

Gmina Stawiguda
ul. Olsztyńska 10
11-034 Stawiguda

Bank Spółdzielczy
w Olsztynku
12 8823 0007 2001 0100 1973 0004

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Pliki do pobrania:


PODATEK ROLNY

Pliki do pobrania:


PODATEK LEŚNY

Pliki do pobrania:


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Pliki do pobrania:

1. DT-1 deklaracja na podatek od środków transportowych. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.:

2. DT-1A załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2012 r.


OPŁATA MIEJSCOWA

Pliki do pobrania:


Zwrot podatku akcyzowego za 2015 r.
 

Pliki do pobrania:


ULGI W PODATKU ROLNYM, LEŚNYM, OD NIERUCHOMOŚCI I OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ORAZ Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Pliki do pobrania:


OPŁATA TARGOWA

Pliki do pobrania:


OPŁATA ADIACENCKA z tytułu podziału nieruchomości

Pliki do pobrania:


JEDNORAZOWA OPŁATA, określana zamiennie rentą planistyczną


OPŁATA ZA DOSTAWĘ WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW


WSTECZ

Multimedia

Elektroniczny Urząd Podawczy

System Informacji Przestrzennej

Punkty adresowe Gminy Stawiguda

Poradnik interesanta

Strategie, dokumenty

Projekty unijne i krajowe

Kultura i sport

Baza noclegowa

Galerie z imprez

Galerie zdjęć gminy

Gmina Stawiguda, 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, tel. 89 512-64-75, fax 89 512-69-10

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo
Strony Internetowe Olsztyn