Oficjalny serwis
Gminy Stawiguda

Informacje o Gminie

Referaty

Sołectwa

Pomoc społeczna

Oświata

Ochotnicza Straż Pożarna

Akty prawne

Przekaż 1%

Psie adopcje

Cyfryzacja

Wybory Prezydenckie 2015

Referendum 2015

Wybory do Sejmu i Senatu 2015

Ochrona środowiska


Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że Gmina Stawiguda planuje uzyskać dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
O dofinansowanie mogą ubiegać się tylko ci mieszkańcy, którzy nie mają możliwości przyłączenia do kanalizacji zbiorczej.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o złożenie druku wstępnej deklaracji. Druk wstępnej deklaracji dostępny jest poniżej lub w pokoju nr 12 w Urzędzie Gminy Stawiguda.

Złożenie wstępnej deklaracji nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
Data: 12.11.2015


Zezwolenie na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek  o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną.
 2. Dokument potwierdzający pochodzenie psa, jego rasę, wiek, płeć (rodowód, metryka) oraz sposób oznakowania.
 3. Informacja określająca miejsce i warunki, w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa.
 4. Dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie. 

Opłaty:

Opłata skarbowa - 82,00 zł, którą należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Stawigudzie, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635) obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia,

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Postępowanie w w/w sprawach wszczyna się na wniosek osoby zainteresowanej.

Wykaz psów uznawanych za agresywne obejmuje następujące rasy psów:

Wydanie stosownego zaświadczenia następuje nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Jednostka odpowiedzialna: Referat Ochrony Środowiska i Promocji


Zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów - Procedura załatwiania spraw i wzory druków

Termin załatwienia:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – w ciągu 1 miesiąca; w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Osoba kontaktowa:
Jerzy Raczyk tel. 089-512-69-31; kom. 502 445 632; e-mail: j.raczyk@stawiguda.pl
Monika Jabłońska – Inspektor,  tel.: 089 512 69 30; e-mail: jablonska@stawiguda.pl

Miejsce załatwienia
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Stawiguda lub przesłać pocztą na adres:
Gmina Stawiguda
ul. Olsztyńska 10
11-034 Stawiguda
e-mail: stawiguda@stawiguda.pl

Sposób załatwienia
Pracownik  Urzędu Gminy  prowadzi postępowanie administracyjne obejmujące m.in. oględziny przedmiotu postępowania (drzew i krzewów) na gruncie. Następnie w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy przygotowuje projekt stosownej decyzji

Wymagane dokumenty
Prawo uzyskania zezwolenia przysługuje posiadaczowi nieruchomości. Jeśli posiadacz nieruchomości nie jest jednocześnie jej właścicielem lub użytkownikiem wieczystym zobowiązany jest uzyskać zgodę jej właściciela. W przypadku współwłasności wniosek winni złożyć zgodnie wszyscy współwłaściciele (dotyczy to również wspólnot mieszkaniowych do 7 lokali) lub jeden ze współwłaścicieli po uzyskaniu zgody pozostałych. Zgoda właściciela nie jest wymagana od spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych (powyżej 7 lokali), w których właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi. Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów powinien zawierać:

 1.  imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej);
 3. zgodę właściciela, jeżeli jest wymagana lub w przypadku spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych (powyżej 7 lokali) oświadczenie o udostępnieniu informacji (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej);
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu (np. świerk pospolity, brzoza brodawkowata, żywotnik zachodni; świerk, brzoza, żywotnik jest niewystarczające);
 5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  -posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni
  -nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew
 7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 8. rysunek, mapę albo projekt zagospodarowania działki (dotyczy usuwania drzew w związku z inwestycją);
 9. projekt planu nasadzeń zastępczych, przesadzenia drzew lub krzewu – jeżeli są planowane

Formularz wniosku oraz załączników w formacie edytowalnym do wypełnienia w komputerze oraz do wydruku w formacie pdf – poniżej.

 1. Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
 2. Załącznik nr 1 Oświadczenia
 3. Załącznik nr 2 – Rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu (…) określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości
 4. Załącznik nr 3 Wykaz drzew i krzewów do usunięcia
 5. Załącznik nr 4 Wykaz właścicieli
 6. Załącznik nr 5 Zgoda właścicieli

Czas realizacji
Zgodnie z Kodeksem postępowania administra­cyjnego – w ciągu 1 miesiąca; w sprawach szczególnie skomplikowanych - do 2 miesięcy

Opłaty
Wniosek o zezwolenie, ani zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej.
Posiadacz nieruchomości ponosi opłatę za usuwanie drzew i krzewów w wysokości i na zasadach określonych w ustawie oraz przepisach wykonawczych. Z opłaty zwolnione są m.in.:

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Stawiguda w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Ochrony Środowiska i Promocji tel.: 89 512-69-30

Inne informacje
Nie jest wymagane zezwolenie m.in. na usunięcie:

Pozostałe przypadki wymienione są w art.  83f ustawy o ochronie przyrody

Podstawa prawna


Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiguda.

Od 1 stycznia 2012 r. działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Stawiguda. Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej  (t.j. Dz. U. 2015 poz. 584).

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stawiguda prowadzi Wójt Gminy Stawiguda.

Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiguda dostępny jest Publicznym wykazie danych Gminy Stawiguda – witryna SIOS-system.

Wpis do rejestru działalności regulowanej, zmiana wpisu w tym rejestrze lub wykreślenie z tego rejestru dokonywane są na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wpis do rejestru działalności regulowanej i zmiana wpisu w tym rejestrze są dokonane z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiguda.

Przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Stawiguda prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej. Wpis do rejestru działalności regulowanej możliwy jest po złożeniu stosownego wniosku.

Wzór wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiguda.

Wniosek o zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiguda.

Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić organowi prowadzącemu rejestr zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Uzupełnienie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku złożenia stosownego wniosku o zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wzór wniosku o zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiguda.

Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiguda.

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej jest możliwe w przypadku złożenia stosownego wniosku o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w przypadkach, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej  (t.j. Dz. U. 2015 poz. 584) oraz art. 9j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).

W myśl art. 9i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) w przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do organu prowadzącego rejestr, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.

Wzór wniosku o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stawiguda.

Termin załatwienia
W terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku stosowanie do art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. 2015 poz. 584).

W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

Miejsca załatwienia
Wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej, zmianę wpisu w tym rejestrze lub wykreślenie z tego rejestru w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Stawiguda.

Wymagane dokumenty

Opłaty
Opłata skarbowa:

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Stawigudzie.

Forma załatwienia
Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej, zmianie wpisu w tym rejestrze lub wykreśleniu z tego rejestru w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Tryb odwoławczy
Od wydanej decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Stawiguda w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 §1 i §2 oraz art. 129 §1 i §2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.).

Wykonywanie pozostałych usług komunalnych (opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na stację zlewną, działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części), nadal wymagają uzyskania zezwolenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Promocji pok. 12, numer telefonu 89 512-69-30.


 

Pliki do pobrania:

1. wniosek  o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

2. wniosek o odebranie, transport i utylizację odpadów zawierających azbest.

3. wniosek  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


WSTECZ

Multimedia

Elektroniczny Urząd Podawczy

System Informacji Przestrzennej

Punkty adresowe Gminy Stawiguda

Poradnik interesanta

Strategie, dokumenty

Projekty unijne i krajowe

Kultura i sport

Baza noclegowa

Galerie z imprez

Galerie zdjęć gminy

Gmina Stawiguda, 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, tel. 89 512-64-75, fax 89 512-69-10

projekt i wykonanie: Artneo.pl Artneo
Strony Internetowe Olsztyn